Regulamin sklepu www.choiceunderwear.pl

Sklep internetowy www.choiceunderwear.pl (dalej jako Sklep) jest prowadzony przez firmę CSD Arkadiusz Musielewski z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, 55-220, ul. Licealna 9, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 360617747, NIP 665-284-42-76 (dalej jako Usługodawca). CSD Arkadiusz Musielewski jest właścicielem i oficjalnym przedstawicielem marki CHOICE. Sprzedaż, promocja oraz wykorzystanie nazwy, loga, zdjęć lub materiałów promocyjnych bez pisemnej zgody CSD Arkadiusz Musielewski jest zabronione.

§1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.choiceunderwear.pl , który prowadzi sprzedaż detaliczną męskiej bielizny marki CHOICE za pośrednictwem sieci Internet.

2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuję się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: strona wspiera dwie najnowsze wersje wymienionych poniżej przeglądarek, posiadających włączoną technologię JS: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge / Internet Explorer, Opera, Safari. Uwaga: Strona nie będzie funkcjonowała poprawnie na przeglądarkach Chrome 15, Firefox 15, Internet Explorer 8, Safari 5 lub na ich starszych wersjach. Konieczne będzie zaktualizowanie przeglądarki w celu korzystania ze sklepu.

§2. Zamówienia:

1. Do złożenia zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin oraz wypełnić formularz zamówienia.

2. Zamówienia od Klienta są przyjmowane przez Sklep przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 19.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

3. Informacje o towarach prezentowane na stronie www.choiceunderwear.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w Sklepie. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

5. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.

7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

8. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem e-maila prawidłowości przesłanych przez Sklep zmian w zamówieniu.

§3. Płatność i dostawa:

1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Usługodawcy w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem realizacja następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2. Dostępne sposoby płatności oraz koszty dostawy określone są w zakładce Metody płatności.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres e-mail.

4. Bezpośrednio po dokonaniu płatności albo wyborze sposobu płatności za pobraniem, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki.

5. Przesyłka zawiera zamówiony towar wraz z paragonem fiskalnym lub, na życzenie Klienta, fakturą VAT.

6. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności.

8. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.

9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§4. Odstąpienie od umowy:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić Usługodawcy, do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu.

3. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.

§5. Reklamacje:

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru bez wad, w terminach określonych powyżej.

2. Za wadliwy towar odpowiada Sklep w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia przesyłki.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt wadliwego towaru na adres Sklepu.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Klientowi koszt dostarczenia towaru. Koszt odesłania produktu do Klienta ponosi Sklep.

5. Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

§6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

1. Przed złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu, czyli CSD Arkadiusz Musielewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kłodzka 9/16, 50-539 Wrocław, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 360617747, NIP 665-284-42-72.

5. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

§7. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 roku. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy i na stronie www.choiceunderwear.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.choiceundewear.pl . Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827).