Regulamin sklepu www.choiceunderwear.pl

Sklep internetowy www.choiceunderwear.pl (dalej jako Sklep) jest prowadzony przez firmę CSD Arkadiusz Musielewski z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, 55-220, ul. Licealna 9, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 360617747, NIP 665-284-42-76 (dalej jako Usługodawca). CSD Arkadiusz Musielewski jest właścicielem i oficjalnym przedstawicielem marki CHOICE. Sprzedaż, promocja oraz wykorzystanie nazwy, loga, zdjęć lub materiałów promocyjnych bez pisemnej zgody CSD Arkadiusz Musielewski jest zabronione.

§1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.choiceunderwear.pl , który prowadzi sprzedaż detaliczną męskiej bielizny marki CHOICE za pośrednictwem sieci Internet.

2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuję się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: strona wspiera dwie najnowsze wersje wymienionych poniżej przeglądarek, posiadających włączoną technologię JS: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge / Internet Explorer, Opera, Safari. Uwaga: Strona nie będzie funkcjonowała poprawnie na przeglądarkach Chrome 15, Firefox 15, Internet Explorer 8, Safari 5 lub na ich starszych wersjach. Konieczne będzie zaktualizowanie przeglądarki w celu korzystania ze sklepu.

§2. Zamówienia:

1. Do złożenia zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin oraz wypełnić formularz zamówienia.

2. Zamówienia od Klienta są przyjmowane przez Sklep przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 19.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

3. Informacje o towarach prezentowane na stronie www.choiceunderwear.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w Sklepie. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

5. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.

7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

8. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem e-maila prawidłowości przesłanych przez Sklep zmian w zamówieniu.

§3. Płatność i dostawa:

1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Usługodawcy w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem realizacja następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2. Dostępne sposoby płatności oraz koszty dostawy określone są w zakładce Metody płatności.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres e-mail.

4. Bezpośrednio po dokonaniu płatności albo wyborze sposobu płatności za pobraniem, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki.

5. Przesyłka zawiera zamówiony towar wraz z paragonem fiskalnym lub, na życzenie Klienta, fakturą VAT.

6. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności.

8. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.

9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§4. Odstąpienie od umowy:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

CHOICE UNDERWEAR

ul. Licealna 9

55-221 Jelcz-Laskowice

2. Produkt zakupiony na www.choiceunderwear.pl można przymierzyć. Zakładanie bielizny w celu używania jej na co dzień wiąże się z naturalnym procesem jej stopniowego zużycia i w takim przypadku reklamacja zostaje uznana jako bezzasadna. 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić Usługodawcy, do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu.

4. Zwrot/Wymiana nie może zostać uznana w przypadku uszkodzenia towaru.

5. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.

§5. Reklamacje:

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru bez wad, w terminach określonych powyżej.

2. Za wadliwy towar odpowiada Sklep w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia przesyłki.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt wadliwego towaru na adres Sklepu.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Klientowi koszt dostarczenia towaru. Koszt odesłania produktu do Klienta ponosi Sklep.

5. Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

§6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych:

1. Przed złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu, czyli CSD Arkadiusz Musielewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kłodzka 9/16, 50-539 Wrocław, wpisaną do CEIDG pod numerem REGON 360617747, NIP 665-284-42-72.

5. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

§7. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2016 roku. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy i na stronie www.choiceunderwear.pl

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.choiceundewear.pl . Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827).